Statut

STATUT
FUNDACJI NA RZEZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI,
 MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

„ZAPEWNIĆ PRZYSZŁOŚĆ”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Na Rzecz Niepełnosprawnych Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Zapewnić Przyszłość” została ustanowiona Aktem Notarialnym w dniu 30 czerwca 2010 r. w Warszawie.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego opiera się na ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ze względu na przeważające cele Fundacji. Fundatorzy mogą złożyć oświadczenie w sprawie wskazania innego ministra właściwego.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może powoływać stałe i czasowe placówki terenowe.
 5. Fundacja dla realizacji celów statutowych może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.
 6. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbieżnych celach.

§ 3

 1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym nazwę i siedzibę Fundacji.
 2. Fundacja może używać podłużnej pieczęci z nazwą, adresem oraz numerami KRS, NIP, REGON.


§ 4


Fundacja może ustanowić odznaki, ordery i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Celami Fundacji są:

 1. działalność na rzecz dobra niepełnosprawnych i nieporadnych życiowo dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin, opiekunów i bliskich,
 2. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, ze wszelkimi dysfunkcjami fizycznymi, intelektualnymi i psychicznymi na każdym etapie życia,
 3. niesienie wszechstronnej pomocy, zapewnianie opieki i pomoc społeczna rodzinom wychowującym dzieci i osoby niepełnosprawne, oraz wyrównywanie życiowych szans tych rodzin, w tym pomoc i wspieranie w osiąganiu większej samodzielności, niezależności w życiu i lepszej jakości ich życia,
 4. działalność charytatywna na rzecz niepełnosprawnych oraz nieporadnych życiowo dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a także ich rodzin, opiekunów i bliskich,
 5. ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci młodzieży, osób dorosłych oraz ich rodzin,
 6. promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w dziedzinach związanych z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i psychiczną, poprawą jakości życia osób niepełnosprawnych,
 7. nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, osób dorosłych,
 8. upowszechnianie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, terapii, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia oraz kompleksowej pomocy niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej na rzecz rodziców, opiekunów i bliskich oraz osób zawodowo zajmujących się pracą z niepełnosprawnymi,
 9. przygotowywanie i kształcenie kompetentnych kadr pomagających niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji oraz wsparcia dla niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo, ich rodzin i opiekunów,
 10. zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności fizycznej, intelektualnej i psychicznej,
 11. wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, od momentu wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej,
 12. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, kształcącym się w masowych, integracyjnych i specjalnych placówkach oświatowych, w nauce i adaptacji do środowiska osób sprawnych oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
 13. pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i dorosłym opuszczającym placówki terapeutyczne, lecznicze i edukacyjne,
 14. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy,
 15. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 16. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,
 17. działalność w zakresie ochrony środowiska, propagowanie postaw proekologicznych wśród niepełnosprawnych i ich rodzin, prowadzenie badań nad wpływem zanieczyszczenia i skażenia środowiska na zwiększenie się populacji osób niepełnosprawnych a także wspieranie inwestycji ekologicznych,
 18. propagowanie zdrowej żywności oraz stosowania diet we wspomaganiu rehabilitacji, a także promowanie życia zgodnego z naturą,
 19. organizowanie, wspieranie i prowadzenie działalności innowacyjnych i technicznych wykorzystujących nowe technologie w tym informatyczne i elektroniczne pomagające usprawnić funkcjonowanie i komunikację osób niepełnosprawnych,
 20. działalność zmierzająca do likwidacji barier architektonicznych,
 21. upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,
 22. działalność na rzecz poszanowania godności osób niepełnosprawnych, ich prawa do godnego życia, nauki, pracy, wypoczynku, a także promowanie i podnoszenie statusu osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie,
 23. kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin, opiekunów i bliskich, w tym kształtowanie zrozumienia, akceptacji i innych postaw prospołecznych wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów i bliskich,
 24. działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny i terapii osób niepełnosprawnych, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.


§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zapewniających pobyt dzienny jak i całodobową opiekę,
 2. organizowanie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, poradni diagnostycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych,
 3. organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych, oraz specjalnych placówek edukacyjnych, w tym niepublicznych szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno – rehabilitacyjnych i szkolno – wychowawczych, placówek wczesnego wspomagania rozwoju, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych w tym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
 4. organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, w tym świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, świadczenie usług terapeutycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, zdrowotnych (usług leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych) i innych form pomocy osobom niepełnosprawnym i wymagającym opieki,
 5. świadczenie usług domowych, również dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych pozostających poza opieką placówek leczniczo-rehabilitacyjno-edukacyjnych,
 6. przewóz osób niepełnosprawnych, ułatwiający im życie i funkcjonowanie w społeczeństwie, dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych do prowadzonych na ich rzecz placówek leczniczych, opiekuńczych, oświatowych, terapeutycznych,
 7. inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla rodzin niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, oraz dorosłych, ich opiekunów i bliskich,
 8. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i bliskich,
 9. udzielanie wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych,
 10. pomoc finansową i rzeczową rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich osieroconym dzieciom,
 11. opracowywanie raportów o sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 12. spotkania, zebrania, szkolenia, zjazdy, wyjazdy, pielgrzymki, prelekcje, konferencje, wykłady, dyskusje, warsztaty,
 13. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji i terapii dla osób zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, ich rodzinom i opiekunom,
 14. działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji dotyczących problemów osób niepełnosprawnych, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie poradników dla rodzin niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także gromadzenie wszelkiej dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją celów statutowych fundacji,
 15. prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych,
 16. poradnictwo dla osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych,
 17. poradnictwo dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy,
 18. organizowanie, prowadzenie, wspieranie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specjalistycznych i ogólnousprawniających oraz innych form wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz  dorosłych, poza miejscem ich stałego pobytu,
 19. organizowanie otwartych imprez sportowych, rekreacyjnych i prowadzenie innych form usprawniania fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych,
 20. organizowanie wypoczynku, w tym turystyki kwalifikowanej, dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i bliskich,
 21. organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez kulturalnych związanych z twórczością osób niepełnosprawnych, promowanie, rozpowszechnianie wiedzy na temat ich twórczości,
 22. organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez integracyjnych,
 23. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych fundacji,
 24. współpracę z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie służącym osobom niepełnosprawnym, w tym wspieranie i umożliwianie spełniania kultu i praktyk religijnych osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie oraz mającym trudności w samodzielnym poruszaniu się,
 25. wspieranie (m. in. informacyjnie, szkoleniowo, materialnie) innych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 26. współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich sytuacji życiowej i społecznej,
 27. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej,
 28. działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej osób niepełnosprawnych,
 29. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.


§ 7

 1. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego i działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
 2. Fundacja może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
 • organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zapewniających pobyt dzienny jak i całodobową opiekę,
 • organizowanie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, poradni diagnostycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych, oraz specjalnych placówek edukacyjnych, w tym niepublicznych szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno – rehabilitacyjnych i szkolno – wychowawczych, placówek wczesnego wspomagania rozwoju, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych w tym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
 • organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, w tym świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, świadczenie usług terapeutycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, zdrowotnych (usług leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych) i innych form pomocy osobom niepełnosprawnym i wymagającym opieki,
 • świadczenie usług domowych, również dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych pozostających poza opieką placówek leczniczo-rehabilitacyjno-edukacyjnych,
 • przewóz osób niepełnosprawnych, ułatwiający im życie i funkcjonowanie w społeczeństwie, dowóz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych do prowadzonych na ich rzecz placówek leczniczych, opiekuńczych, oświatowych, terapeutycznych,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych,
 • spotkania, zebrania, szkolenia, zjazdy, wyjazdy, pielgrzymki, prelekcje, konferencje, wykłady, dyskusje,
 • organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji i terapii dla osób zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką pomoc niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, ich rodzinom i opiekunom,
 • działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji dotyczących problemów osób niepełnosprawnych, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie poradników dla rodzin niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także gromadzenie wszelkiej dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją celów statutowych fundacji,
 • prowadzenie różnych form edukacji, psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • poradnictwo dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy,
 • organizowanie, prowadzenie, wspieranie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specjalistycznych i ogólnousprawniających oraz innych form sezonowego wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz  dorosłych, poza miejscem ich stałego pobytu,
 • organizowanie wypoczynku, w tym turystyki kwalifikowanej, dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i bliskich,

     3. Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

 • inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla rodzin niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, oraz dorosłych, ich opiekunów i bliskich,
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i bliskich,
 • pomoc finansową i rzeczową rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz ich osieroconym dzieciom,
 • opracowywanie raportów o sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • poradnictwo dla osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie otwartych imprez sportowych, rekreacyjnych i prowadzenie innych form usprawniania fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych,
 • organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez kulturalnych związanych z twórczością osób niepełnosprawnych, promowanie, rozpowszechnianie wiedzy na temat ich twórczości,
 • organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez integracyjnych,
 • współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów statutowych fundacji,
 • współpracę i wspieranie kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie służącym osobom niepełnosprawnym, w tym wspieranie i umożliwianie spełniania kultu i praktyk religijnych osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie oraz mającym trudności w samodzielnym poruszaniu się,
 • wspieranie (m. in. informacyjnie, szkoleniowo, materialnie) innych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich sytuacji życiowej i społecznej,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej osób niepełnosprawnych,
 • zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej,
 • inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.


§ 8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, w wysokości 2000 zł.
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
 • funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
 • darowizn, subwencji, spadków i zapisów  krajowych i zagranicznych,
 • dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 • dochodów z darów,
 • zbiórek publicznych, po uzyskaniu zgody odpowiednich władz na ich przeprowadzenie,
 • odsetek i depozytów bankowych,
 • dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 10

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 11

 1. Dochody Fundacji użyte będą na realizację celów statutowych Fundacji, jednakże z poszanowaniem woli ofiarodawców.
 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.


§ 12

 1. Zobowiązania majątkowe zaciągają w imieniu Fundacji łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes i skarbnik.
 2. Zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 100.000 zł. wymaga zgody Rady Fundacji.


§ 13

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundatorów.
 2. Rada Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji.
 4. Komisja Rewizyjna.

 § 15

 1. Uchwały organów Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów (więcej głosów za niż przeciw), chyba, że Statut stanowi inaczej.
 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego (Prezesa).
 3. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 1/3 członków organu, w tym Przewodniczącego (Prezesa), chyba, że Statut stanowi inaczej.


Rada Fundatorów

§ 16

Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy.

§ 17

Do kompetencji Rady Fundatorów należą wszystkie sprawy i uprawnienia właściwe dla Fundatora. W szczególności Rada Fundatorów powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Komisji Rewizyjnej.


§ 18

Rada Fundatorów może powoływać niebędące organami Fundacji ciała doradcze, instytuty badawcze, rady programowe, określając w akcie powołania ich skład oraz zakres działania.

§ 19

Rada Fundatorów na mocy jednomyślnej uchwały może przekazać niektóre swoje kompetencje innym organom Fundacji.


§ 20

 1. Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 2. Pracami Rady Fundatorów kieruje Przewodniczący.
 3. Rada Fundatorów zbiera się w zależności od potrzeb. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Rady Fundatorów.


§ 21

Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie jego uprawnień.


Rada Fundacji

§ 22


Radę Fundacji tworzą:

 1. Fundatorzy lub ich przedstawiciele.
 2. Osoby powołane przez Radę Fundatorów.

§ 23

 1.  Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych oraz w zakresie wskazanym w niniejszym rozdziale uchwałodawczym.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • opiniowanie programu działania Fundacji,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 • bieżąca ocena pracy Zarządu,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,
 • podejmowanie decyzji w sprawach wskazanych w § 4 Statutu,
 • uchwalanie i zmiana regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie ogólnego regulaminu obrad organów Fundacji.


§ 24

 1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący.
 3. Rada Fundacji zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 składu Rady Fundacji bądź na wniosek Rady Fundatorów.
 4. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu Fundacji.


Zarząd Fundacji

§ 25

 1. Zarząd składa się z od 3 do 7 członków, w tym Prezesa, Skarbnika i Sekretarza, i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Radę Fundatorów.
 2. Członkiem Zarządu może zostać Fundator.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa z dniem złożenia rezygnacji lub odwołania przez Radę Fundatorów.


§ 26

Zarząd Fundacji zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu.

§ 27

Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych obowiązków wynagradzani. Wysokość wynagrodzenia ustala Rada Fundatorów.

§ 28


Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.


§ 29


Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. kierowanie działalnością Fundacji,
 3. uchwalanie programu działania Fundacji,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników do prowadzenia spraw Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia.

§ 30

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności (w tym sprawozdanie finansowe) za rok obrachunkowy w ciągu 30 dni od jego zakończenia Radzie Fundatorów, Radzie Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej.


Komisja Rewizyjna

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Fundacji.
 2. Do kompetencji Komisji należy:
 • bieżąca kontrola Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
 • występowanie z wnioskami pokontrolnymi do władz Fundacji.

     3. Komisja składa corocznie sprawozdanie Radzie Fundatorów.
     4. Sprawozdanie Komisji stanowi załącznik do sprawozdania Fundacji, sporządzonego zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i jest powoływana na czas nieoznaczony przez Radę Fundatorów.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który czuwa nad pracami Komisji.
 4. Komisja podejmuje uchwały w obecności, co najmniej 2/3 członków.


Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 33

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji. Zmiany nie mogą być sprzeczne z celami określonymi w akcie fundacyjnym.

§ 34

Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundatorów w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

Rozdział VI

Połączenie z inną fundacją

§ 35

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.


Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 36

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Rada Fundatorów podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora większością 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
 3. Jeżeli Rada w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatora, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
 5. Jeżeli Rada nie dokona wskazania organizacji, decyzję o przeznaczeniu podejmie likwidator.

 Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 § 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez sąd.